Inhoudsopgave 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 – De prijs 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 13 – Betaling 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

Artikel 15 – Geschillen 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn  herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is  gespreid; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt  om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie  mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te  zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking  stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn  herroepingsrecht. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand  aan consumenten aanbiedt; 
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt  van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in  dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Syrian Cotton 

Wagenmaker 13

6641 EW Beuningen 

info@syriancotton.nl 

Phone: 0(634) 17 4393 

KvK-nummer: 80909957 

BTW: 861847805B01 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer  en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven  dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de  consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige  

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg  of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het  meest gunstig is. 
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze  voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling  overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het  oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene  voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te  passen. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het  aanbod binden de ondernemer niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact  overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten  en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft  in het bijzonder: 

o de prijs inclusief belastingen; 

o de eventuele kosten van verzending; 

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen  daarvoor nodig zijn; 

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de  ondernemer de prijs garandeert; 

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte  

communicatiemiddel; 

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke  deze voor de consument te raadplegen is; 

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door  hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en  indien gewenst herstellen; 

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan  worden gesloten; 

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze  waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan  

raadplegen; en 

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een  

duurtransactie. 

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de  daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van  het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in  acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag  te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met  klachten terecht kan;

o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

o de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de  uitvoering van de overeenkomst; 

o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een  duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op  de eerste levering. 
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat  in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de  consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat  nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en  – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke  instructies. 
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht  dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van  zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De  consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,  bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft  gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de  ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten: 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder  opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag  van het aangaan van de overeenkomst. 
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de  door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte  redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de  kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de  voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend 

bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden  via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is  de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het  product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het  herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de  koopovereenkomst. 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten  zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts  indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: o die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties  van de consument; 

o die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

o die snel kunnen bederven of verouderen; 

o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop  de ondernemer geen invloed heeft; 

o voor losse kranten en tijdschriften; 

o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de  verzegeling heeft verboeren; 

o voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft  verbroken. 

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

o betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

o waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is  begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

o betreffende weddenschappen en loterijen. 

 

Artikel 9 – De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als  gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid  aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij  het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de  ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor  ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst  tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de  producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van  de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 5. De garantie geldt niet indien: 

o de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of  door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

o de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen  van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 

o de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de  overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van  de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft  gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen  uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien  de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een  schadevergoeding. 
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument  geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op  schadevergoeding. 
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat  de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na  ontbinding, terugbetalen. 
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal  op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt 

geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De  kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot  het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen. 

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of  diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,  te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één  maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald  tijdstip of in een bepaalde periode; 

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft  bedongen. 

Verlenging 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en  tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie  maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de  verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur  worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn  van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval  de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of  

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na  afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de  overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde  bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn  als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een  dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst  heeft ontvangen. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens  onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke  kosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de  gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14  dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat  vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de  webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in  onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot  Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.  Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft  

via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing  gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten  behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke  geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als  consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een  geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument  betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om  klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 

 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer  schriftelijk anders aangeeft. 
 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar  haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

 

Artikel 15 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook  indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten  nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op  een duurzame gegevensdrager.